Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Demetalstudshop.nl.  Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Demetalstudshop.nl.

2. Bestellingen

Betalingsmogelijkheden:

 • AcceptEmail / iDEAL: Betaling vanuit uw E-mail. Snel, veilig en gemakkelijk!
  • Wij beoordelen uw bestelling en stemmen zonodig de totaalkosten met u af (vrijblijvend)
  • Bij wederzijds akkoord ontvangt u een elektronische factuur per mail
  • U kunt deze betalen met behulp van iDEAL
  • Wij zien uw betaling direct en zetten de bestelling voort
  • U betaalt dus ná beoordeling (en evt. afstemming) en niet direct na het bestellen van uw winkelwagen
 • Pinnen / Contante betaling: Enkel van toepassing bij levering vanuit ons magazijn of bij het afhalen van de producten
 • Factuur: Enkel voor (Nederlandse) bedrijven na een check van een kredietverzekeraar

Leveringskosten:

Door grote variatie van producten in ons assortiment, klanten en regio's verschillen onze leveringskosten per bestelling. Wanneer u producten in uw winkelwagen toe voegt vindt u de verschillende opties van verzendkosten. Wanneer er géén vaste kosten vernoemd zijn vindt u de optie om vrijblijvend een opgave van de verzendkosten te ontvangen. In dit geval ontvangt u een vrijblijvende offerte specifiek gericht op uw aanvraag.

 

Per bestelling kiezen wij voor u de voordeligste optie gerelateerd aan locatie, combinatie en hoeveelheid van producten. Zo is het bij het ene geval voordeliger om direct vanuit een fabriek te laten leveren, waar het bij de andere situatie goedkoper is om door een tussenleverancier te laten leveren.

 • Afhalen: Afhalen bij ons magazijn of een vestiging bij u in de buurt, indien mogelijk - Gratis
 • Ontvang een vrijblijvende offerte: U ontvangt een vrijblijvende offerte inclusief verzendkosten
 • TNT Postverzending onder de 10kg: Pakketverzending m.b.v. TNT Post, indien mogelijk - €7,75 excl. btw
 • TNT Postverzending tussen de 10 en 30kg: Pakketverzending m.b.v. TNT Post, indien mogelijk - €13,09 excl. btw

 

 

Kortom; altijd de voordeligste optie die wij u vrijblijvend presenteren!

 

* Indien het transport afwijkt van de hierboven vermelde leveringsmogelijkheden dan zullen wij contact met u opnemen.

3. Levering en risico

Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.

 • Bij levering franco zijn de zaken voor rekening en risico van de verkoper. In alle andere gevallen zijn de zaken voor rekening en risico van de koper.
 • Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
 • Bij levering zowel franco als niet franco heeft de verkoper de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.
 • De opgegeven bestelling kan (indien voorradig) in de meeste gevallen, afhankelijk van de manier van betalen, binnen 72 uur geleverd worden. Levertijden zullen altijd in overleg plaatsvinden. Indien een bestelling niet kan worden geleverd binnen de overeengekomen levertijd, heeft de consument het recht om na een wachttijd van 30 dagen de bestelling kosteloos te annuleren. Dit geldt niet voor goederen die op speciale bestelling van de consument worden geleverd.
 • Onze producten kunnen in heel Nederland, m.u.v. de Waddeneilanden (hiervoor geldt een speciale regeling) en België worden geleverd. De goederen worden, indien mogelijk, voor de deur afgeleverd (voor hoogbouw geldt de centrale toegang / portiek). Indien het niet mogelijk is om voor de deur af te leveren, zal de bestelling zo dicht mogelijk bij het afleveradres worden bezorgd.
 • Op het moment van levering dient er iemand aanwezig te zijn om de bestelde goederen op het afleveradres in ontvangst te nemen. Na de ontvangst van de goederen zijn alle risico’s op beschadiging c.q. diefstal van het geleverde voor rekening van de ontvanger. Indien er niemand aanwezig is op het moment van levering, zullen de kosten voor het nogmaals aanbieden van de goederen volledig voor rekening van de opdrachtgever komen. Eventuele wijzigingen van de leverdatum en/of adres dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken leverdatum/-tijd worden doorgegeven aan Demetalstudshop.nl.

4. Betalingen
Betalingen geschieden vooraf. Op het moment dat betalingen door de bank verwerkt zijn worden zij real-time bij de Demetalstudshop.nl aangeleverd. D.w.z. dat ze na verwerking door de bank direct bij Demetalstudshop.nl zichtbaar zijn. Hierna zal Demetalstudshop.nl tot levering van het bestelde overgaan.

Ad 2 of 3

Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren, zoals: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen.

5. Herroepingsrecht
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van zeven dagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit dient u schriftelijk te doen. De wijze van retourneren wordt ten allen tijde telefonisch of via e-mail door Demetalstudshop.nl aangegeven. Retour te zenden pakketten dienen voldoende te worden gefrankeerd. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht.
De totale kosten van een retourzending zijn ten allen tijde voor rekening van de klant.

6. Garantiebepaling
Alle garanties komen te vervallen indien blijkt dat enig gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig of oneigenlijk gebruik, dan wel door derden wijzigingen zijn aangebracht of getracht zijn aan te brengen aan het geleverde. De garanties komen ook te vervallen indien het geleverde aangewend wordt voor onjuiste doeleinden. Geschillen omtrent eventuele ontstane gevolgschades zullen altijd ter beoordeling van de fabrikant zijn. Demetalstudshop.nl is hiervoor nimmer aansprakelijk te stellen.

De garantietermijn gaat in op de dag van levering. De afleverdatum staat vermeld op de factuur en deze dient derhalve bewaard te worden als zijnde het garantiebewijs. Indien er geen factuur overlegd kan worden kunnen garantiemeldingen niet in behandeling worden genomen.

7. Aanbiedingen / offertes
Offertes zijn eenmaal geldig en persoonlijk. Demetalstudshop.nl is in geval van een offerte niet verplicht tot deellevering.
Alle door Demetalstudshop.nl gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen dan wel vermeld op de internetsite van Demetalstudshop.nl. Als blijkt dat naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen begrijpelijk is dat de aanbieding of offerte (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing bevat, kan Demetalstudshop.nl niet aan zijn aanbieding en/of offerte gehouden worden. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of tot het moment waarop enige aanbieding niet meer vermeld staat op de internetsite van Demetalstudshop.nl.

8. Reclames
De consument is verplicht het geleverde op moment van aflevering te onderzoeken op eventuele gebreken en inhoud. Eventuele gebreken en/of tekorten dienen binnen vijf dagen na aflevering schriftelijk aan Demetalstudshop.nl te worden gemeld en dienen voorzien te zijn van klant- en factuurnummer.
Indien een gebrek niet direct zichtbaar is, dient deze alsnog binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden volgens de hiervoor beschreven manier.
Reclames op partijen, welke aangebroken of (geheel of gedeeltelijk) verwerkt zijn worden niet geaccepteerd.

9. Kwaliteit
Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.   
Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door de koper schriftelijk is bedongen en door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken.
De verkoper kan keuring verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van de zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen nadat de verkoper zijn verlangen daartoe heeft kenbaar

gemaakt.

10. Eigendomsvoorbehoud

 • Tot het moment dat het totaalbedrag van de factuur in zijn geheel is ontvangen door Demetalstudshop.nl , blijft Demetalstudshop.nl  volledig eigenaar van de geleverde goederen.
 • Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
 • Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen of af te leveren. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt het totaalbedrag van de factuur, ongeacht andersluidend beding, per direct opeisbaar.  (wettelijke rente en kosten )
 • De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingrecht.

11. Aansprakelijkheid
Indien er gebreken worden geconstateerd aan de door Demetalstudshop.nl geleverde goederen, gaan de onder garantiebepalingen vermelde voorwaarden in werking. Indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik dan wel verwijtbaar handelen, zal Demetalstudshop.nl niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige ontstane schade.

12. Afwijkende bedingen of voorwaarden
Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

13. Geschillen
Alle geschillen zullen met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslecht door arbitrage.
In afwijking van het bovenstaande heeft de partij die een vordering wenst te doen gelden, die uit hoofde van het gevorderde bedrag behoort tot de competentie van de kantonrechter, de bevoegdheid haar vorderingen bij de kantonrechter in te stellen. In dat geval is de wederpartij aan de keuze van degene, die de uitspraak verlangt, gebonden. Voorzover de schuld door de afnemer niet is betwist, kan ten allen tijde veroordeling tot betaling worden gevraagd aan de gewone rechter.

14. Overmacht
Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de koper kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.
In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van zes maanden te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper de verkoper daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

15. Toepasselijk recht
Van toepassing is het Nederlands recht.

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank.

Demetalstudshop.nl behoudt zich het recht voor om naarmate het inzicht verandert of andere (wettelijke) omstandigheden dit noodzakelijk maken, deze algemene voorwaarden zonder verdere mededeling aan te passen.  VERSIE: 1.1 per 11/04/13